Hloukový kypřič He-Va na louky na Litoměřicku

     Dva velmi suché roky po sobě nastolily v zemědělské oblasti mimo jiné i požadavky o doplnění nebo změnu technologií obdělávání půdy a pěstování plodin, které dokáží zlepšit zadržování vody v půdě, umožní její „nasměrování“ do hlubších vrstev, napomohou snížit a rozrušit utužení půdy - podorniční vrstvy, přispějí k prokypření půdy pro zlepšení růstu kořenového systému rostlin a pomohou snížit  výpar vody. Jinak tomu není ani u farem, které řeší nedostatek hmoty pro krmení hospodářských zvířat, především pak farem z velké části závislých na hmotě na krmení z ploch TTP.

     Letošní rok jsme v říjnu, resp. listopadu dodali na rodinnou farmu našeho dobrého zákazníka a kamaráda na Litoměřicku jeden ze strojů, který na TTP plní většinu z výše zmíněných požadavků na nové technologie a to bez obracení a míchání vrchní travnaté vrstvy. Strojem je hloubkový kypřič/podrývač  firmy He-Va /Dánsko/, typ Grass Tiller 3 m se 4-mi hroty /hydro-pneumaticky jištěné sekce, krojidla pr. 520 mm, celozáběrový vynikající prismatický válec/, umožňující rozřezat a částečně prokypřit spodní utužené vrstvy luk s TTP v hloubce až 60 cm, vytvoří na povrchu nakypřenou úzkou drážku a umožní tak podstatně lepší vsakování vody do travnatých ploch a to i do hlubších vrstev půdy. Zvláště na loukách v kopcovitém terénu a v místech CHKO, kde je omezena obnova TTP a pravidelné mechanické obdělávání travní drn a vrchní utužená vrstva při prudším dešti srážkovou vodu pouze odvedou bez většího vsakování.

     Děkujeme za důvěru a přejeme pohodovou práci s novým strojem.

PF